Τρίτη, Φεβρουάριος 07, 2023
16/11/2022

"Χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και νέες ευκαιρίες"

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, στην εκδήλωση: "Χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και νέες ευκαιρίες"

Το στοίχημα, ή το διακύβευμα, για την Ελλάδα, δεν είναι μόνο να μπορέσει να απορροφήσει το ευρωπαϊκό πακέτο, του ΕΣΠΑ, αλλά να το αξιοποιήσει κατάλληλα, σύμφωνα με τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και μέχρι σήμερα, καθώς ο Ρωσο – Ουκρανικός πόλεμος άλλαξε μερικές εκ των βασικών παραμέτρων που επηρεάζουν το επιχειρείν και την οικονομία της χώρας. Βρισκόμαστε ήδη στον Νοέμβριο 2022 και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, και όχι να προετοιμαστούμε τώρα, για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και άστοχους σχεδιασμούς. Ο λαός σοφά λέει ότι «ο χρόνος είναι χρήμα» και θα ήταν κρίμα να χαθεί χρόνος, άρα και χρήμα, σε ατέρμονες αναζητήσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Οφείλουμε να επιτύχουμε τρείς στόχους. Τη Δημιουργική, Καινοτόμο και Αειφορική Οικονομία στην επιχειρηματικότητα, ως στοιχεία που δημιουργούν πεδία ανάπτυξης και επενδύσεων.

Δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της καινοτομίας, εξοικονόμησης ενέργειας και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής που είναι μόνο μερικά από τα πεδία όπου το επιχειρείν μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα, αξιοποιώντας κατάλληλα τα κατά περίπτωση κοινοτικά κονδύλια.

Αξιοποιώντας τη συναντίληψη των φορέων της πόλης ότι ο Πειραιάς, και γενικότερα η Αττική, αποτελεί την ατμομηχανή της αναπτυξιακής επανεκκίνησης της χώρας, έχει ξεκινήσει χαρτογράφηση της επιχειρηματικότητας στον ευρύτερο Πειραιά, ώστε αυτή να ενισχύσει αναπτυξιακές δράσεις που μπορεί να υποστηριχθούν χρηματοδοτικά μέσω του ΕΣΠΑ. Η σημασία της κίνησης αυτής προσλαμβάνει ιδιάζουσας στρατηγικής σημασίας γιατί, στον Πειραϊκό χώρο, στο σύνολό του, το cluster των δραστηριοτήτων που περιβάλλει τις ναυτιλιακές δραστηριότητες, αλλά και εκείνο που περιβάλλει τον τομέα των ναυπηγικών δραστηριοτήτων που τώρα αναζωογονείται χάρη στις προσπάθειες της Ελληνικής κυβέρνησης, εμφανίζει νέες ευκαιρίες και ανοικτούς ορίζοντες για δράσεις με θετικό πρόσημο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Σήμερα, οφείλουμε να επενδύσουμε στη ναυτιλιακή καινοτομία που είναι τομέας έντασης κεφαλαίου και έντασης γνώσης, αλλά και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση του γνωσιακού επιπέδου του έμψυχου δυναμικού που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων σε ξηρά και θάλασσα πάνω στις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με την προσπάθεια της ναυτιλίας, στο πεδίο της πράσινης μετάβασης και γαλάζιας ανάπτυξης. Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα αξιοποιεί τα δυνητικά πλεονεκτήματα του Πειραιά και, ιδιαίτερα, του ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή κατάρτιση.

Δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας ότι ο Πειραιάς αποτελεί μια ανεπτυγμένη, και με υψηλή ειδίκευση και παραγωγικότητα, «συστάδα» θαλάσσιας οικονομίας με παγκόσμιες διασυνδέσεις, όπως δεν πρέπει να διαλάθει, επίσης, της προσοχής μας η σημασία των επενδύσεων στη Γαλάζια Οικονομία καθώς, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι, από το 2030, πολλές βιομηχανίες που βασίζονται στις θάλασσες θα έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις όσον αφορά στην προστιθέμενη αξία, καθώς η παραγωγή της παγκόσμιας οικονομίας των θαλασσών εκτιμάται σήμερα σε 1,3 τρις. ευρώ, ποσό το οποίο θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί μέχρι το 2030.

Πρέπει να κερδίσουμε αυτή την προστιθέμενη αξία. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα για να «αδράξουμε» τις νέες ευκαιρίες αξιοποιώντας παραγωγικά τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.

Η παρακαταθήκη για τις γενιές των νέων που ακολουθούν είναι μια ισχυροποιημένη οικονομία που όχι μόνο θα δικαιολογεί τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας, αλλά θα δημιουργεί νέες, προσελκύοντας επενδύσεις από το εσωτερικό και εξωτερικό. Και η πρόκληση είναι η ορθή αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και η απορρόφηση του επισυναπτόμενου χρηματοδοτικού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027» για ρευστότητα 3,9 δις € στην αγορά.

«Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Τέσσερις είναι οι βασικοί άξονες επενδύσεων στους οποίους κινείται το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» για ρευστότητα 3,9 δις ευρώ:

1. Ενίσχυση Έρευνας & Καινοτομίας
2. Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας & Ανταγωνιστικότητα
3. Βελτίωση Πρόσβασης Επιχειρήσεων σε Χρηματοδότηση
4. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού.

Στον άμεσο ορίζοντα, κύριος στόχος είναι να καλυφθεί όλο το εύρος των αναγκών των επιχειρήσεων σε επίπεδο ενίσχυσης συνεργασιών, ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών προτύπων και εύρεσης τόσο τεχνολογικών όσο και ανθρώπινων επενδυτικών πόρων. Μακροπρόθεσμος στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους, ώστε να αποτελέσουν τον βασικό μοχλό για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα αφορά:
 Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις
 Αυτοαπασχολούμενους
 Ανθρώπινο δυναμικό
 Ερευνητές
 Start uppers

Ενδεικτικές Δράσεις του προγράμματος:
 Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, τεχνολογική προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα
 Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών
 Ενίσχυση της νέας / νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας
 Υποστήριξη της ανάπτυξης / υιοθέτησης καινοτομιών
 Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος
 Ενθάρρυνση clusters ή/και συνεργασιών ΜμΕ μεταξύ τους ή/και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις
 Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας
 Περιβαλλοντικές υποδομές / πράσινη ανάπτυξη

Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος αποτελεί η απλούστευση στην υλοποίηση των δράσεων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τη μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τη συνολική βελτίωση χρόνων ανταπόκρισης σε επίπεδο αξιολογήσεων προτάσεων και διαχείρισης αιτημάτων. Aρκεί οι επιχειρήσεις έγκαιρα να ενεργοποιηθούν, ώστε η αξιοποίηση των πόρων να γίνει με ταχύτητα χωρίς αστοχίες, να βελτιώσουν τυχόν αδυναμίες και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά τους.

 

logo

Εγγραφείτε στο Newsletter μας